АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Шполянської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Шполянської міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території

Шполянської міської об’єднаної територіальної громади»

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

З метою дотримання громадського порядку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечення в ній чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах у місті запроваджуються Правила благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади. Правила благоустрою на території громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою громади, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території громади виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

За минулий час суттєво змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до Конституції України і Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, "Про житлово-комунальні послуги"  та інших документів чинного законодавства України.

 

 1. Цілі державного регулювання

Ці правила регулюють правовідносини учасників щодо додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами законодавства України в сфері благоустрою, використання об’єктів благоустрою Шполянської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил  забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, громаді та окремим мешканцям.

Постійне приведення території громади у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення  мешканців громади та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою громади власними силами та за власний рахунок.

 

Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та правил поведінки у сфері благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, а саме затвердженням Шполянської міською радою рішення «Про затвердження Правил благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади». Перевагою обраного способу є форма вимог проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальної громади, захист довкілля.

 

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади». Також, пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, утримання у належному стан об'єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем забезпечувати належне утримання прилеглої та закріпленої за ними території. Межі закріпленої території визначає власник об'єкта благоустрою.

Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

Самоврядний контроль за дотриманням правил благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок (обстежень закріплених територій);

- розгляду документації із благоустрою, пов'язаної з виконанням будівельних та господарських робіт;

- відстеження своєчасного оформлення (переоформлення) документів та дозволів на виконання робіт з благоустрою.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання  суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

 1. позитивні:

- відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

 1. негативні:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

 

Запропонований проект рішення Шполянської міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян та суб’єктів господарювання.

Сфери та види впливу регулювання

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

1.Визначення конкретних вимог до кожного члена територіальної громади з питань дотримання чистоти та належного санітарного стану, торгівлі в громадських місцях та житлових зонах на території громади.

2.Створення умов для реалізації прав громадян у сфері благоустрою громади.

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Встановлення правил та вимог з питань забезпечення в громаді чистоти та належного санітарного стану, торгівлі в громадських місцях та житлових зонах.

2.Отримання змоги в забезпеченні регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території.

3. Створення умов для будівництва нових об’єктів та реалізації проектів благоустрою при введенні в експлуатацію об’єктів підприємництва

Інтереси громади

1.Покращення санітарного та екологічного стану та благоустрою громади в цілому; покращення роботи комунальних служб в утриманні об'єктів благоустрою, зменшення видатків на їх утримання з бюджету, що дозволить вивільнити кошти для інших проблем громади.

Інтереси держави

1.Забезпечення дотримання вимог законодавства України у сфері благоустрою.

 

Аналіз вигод та витрат 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів міської ради

1.Встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у громаді відповідно до вимог законодавства України.

1. Утримання апарату контролю за дотриманням Правил благоустрою, проведення рейдів перевірки.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1.Забезпечення регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин - суб'єктів господарювання у сфері благоустрою території громади, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.Час, затрачений на

вивчення регуляторного акта.

2.Матеріальні затрати, пов'язані з виконанням цих Правил при здійсненні господарської діяльності.

Сфера інтересів громадян

1.Покращення санітарного стану території громади та навколишнього природного середовища.

2.Створення умов для реалізації прав громадян.

1. Час, затрачений на вивчення регуляторного акта.

2.Оплата послуг суб'єктів господарювання, які забезпечують благоустрій території.

 

Негативні результати впровадження рішення не вбачаються.

 

 1. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття. Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акту.

До акта можуть вноситися зміни та доповнення за підсумками відстеження його результативності.

При виникненні  змін у чинному   законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого  регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта

 

Показники результативності дії рішення Шполянської міської ради:

- кількість укладених  договорів на вивезення побутових відходів та сміття, (шт.)

- кількість ліквідованих стихійних звалищ побутового сміття, (шт.)

- кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою, (шт.)

- кількість складених адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою ст.152 КУпАП, (шт.)

- розміри надходжень до бюджету міста за порушення правил з благоустрою території громади, (грн.)

- кількість висаджених, (шт.): - дерев; - кущів; - квітів; - саджанців;

- кількість санітарно очищених сухих і аварійних дерев: - підрізано дерев; - створено газонів; - створено квітників;

- благоустрій автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів, (шт.)

- ремонт дорожнього покриття, (м.кв): - тротуар; - пр. частина;

- кількість позовів до суду про стягнення коштів в наслідок порушення Правил, (шт.)

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом застосування базового та повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту.

Повторне – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, двох років з дня набрання чинності акту. 

 

 

 

Міський голова                                                                              С.Кравченко